TÄVLINGSREGLER FÖR SIGMA 8

VEM KAN DELTA?

I Sverige deltar klasser i skolår 8.

Det betyder att det ska vara en undervisningsgrupp i åk 8, som har samma lärare under hela läsåret. Denna grupp får inte ändras under läsåret utan ska vara samma hela läsåret.

Alltså betyder detta att man inte kan göra en specialgrupp i åk 8 enbart för denna tävling

ANMÄLAN.

Sker på denna hemsida under menyalternativet Anmälan

KVALIFICERING

Tävlingen består av kvalificeringsomgångar i november och januari. Uppgifterna skall lösas på 90 minuter någon gång under de tre veckor som är avsedda för tävlingen. Se tidsplanen på hemsidan. Uppgifterna till de två kvalificeringsomgångarna skickas med mail till klassens matematiklärare. Uppgifterna kopieras i önskat antal.

Om flera klasser vid samma skola deltar i SigmaÅtta, måste tävlingen organiseras så att alla deltagande 8:e klasser besvarar uppgifterna samtidigt på denna skola.

Svaren skickas in via mail omedelbart efter avslutat prov. Varje klass lämnar in ett gemensamt svar på varje uppgift. Klassens matematiklärare skriver ner svaren och skickar in dem.

Observera: I kvalificeringsomgångarna ger korrekt svar 5 poäng, felaktigt svar ger 0 poäng. På några uppgifter kan det ges mellan 0 och 5 poäng för delvis riktigt svar.

SigmaÅtta-gruppen i Sverige tar ut de 10 bästa kommunvinnarna genom att studera klassernas poängsumma i de första omgångarna. Om två eller flera klasser i samma område, efter de två kvalificeringsomgångarna, har uppnått samma poäng, blir det lottning för att kora en vinnare i kommunen. Eventuell lottning företas av en officiell person.

ORGANISERING AV TÄVLINGEN INOM KLASSEN

För att uppnå största möjliga deltagande och engagemang i klassen, föreslår vi att klassen organiseras i grupper. Varje grupp försöker lösa alla uppgifterna, men de olika grupperna kan börja på olika ställen bland uppgifterna, så att klassen hinner med alla uppgifterna. På detta sätt får läraren möjlighet att differentiera i förhållande till uppgifternas svårighetsgrad.
Läraren kan skriva upp en översikt på tavlan eller en overhead över alla uppgifter och de olika grupperna. Då ser man fort var svaren eventuellt skiljer sig åt och var eleverna bör använda mer tid till att diskutera sig fram till ett gemensamt svar inom den fastställda 90-minuters-ramen.

Alla hjälpmedel är tillåtna. Kommunikation utanför klassrummet (internet, mobiltelefon) tillåtes inte. Uppgifterna skall lösas enbart av klassens elever.

SEMIFINAL

Alla nordiska länder arrangerar nationella semifinaler och finaler på samma dagar, med samma uppgifter och med samma uppläggning for övrigt (se tidsplanen). När klassen får veta att de har gått vidare till semifinalen, väljer de ut 4 elever, 2 flickor och 2 pojkar, till att representera klassen under semifinalen. De 3 bästa lagen i semifinalen går vidare till finalen. Semifinaldeltagarna och läraren får gratis resa och uppehälle till nationell semifinal och final.

OBS: I semifinalen startar alla lagen på 0 poäng, oavsett uppnådd poängsumma i kvalificeringen.

För att kunna delta i semifinalen, skall klasserna genomföra en fördjupningsuppgift som är samma i alla de fem nordiska länderna. På hemsidan finns årets fördjupningsuppgift. Där finns vilka kriterier det är till fördjupningsuppgiften. Fördjupningsuppgiften, som bedöms av en egen jury, räknas som 50 % i semifinalen. Kreativitet, originalitet och matematiskt innehåll kommer att premieras. Den andra halvan av semifinalen består av uppgifter som skall lösas på tid. I uppgiftsdelen av semifinalen har lagen inte tillgång till några hjälpmedel förutom de som delas ut under semifinalen.

Semifinalens problemlösning, Stafetten

I den stora salen finns det ett bord för varje lag. På varje uppgiftsbord finns kuvert med uppgifter och hjälpmedel till två eller tre lag. En eller två person sitter vid uppgiftsbordet och ombesörjer att lagen får material, och lämnar ut uppgifterna i rätt ordning. Personerna delar ut första uppgiften och laget löser uppgiften. Svaret på uppgift 1 läggs i kuvert och lämnas på uppgiftsbordet innan uppgift 2 kan hämtas. Lagen bestämmer själva hur lång tid de vill använda på var uppgift. De har 90 minuter på sig till alla uppgifterna tillsammans. Det betyder i genomsnitt 11-12 minuter per uppgift. När de 90 minuterna har gått, lämnas uppgifterna till uppgiftsjuryn, som bedömer dem före projektpresentationerna. Lagen skall inte få reda på sin placering förrän EFTER projektpresentationerna.

FINAL

I finalen ställer vart av de tre lagen upp med fyra elever, samma lag som i semifinalen. Uppgifterna i finalen är mer visuella/praktiska än i de inledande omgångarna för att publiken i salen lättare skall kunna följa med. Vid lika poäng i finalen ges extrauppgifter tills ett vinnande lag har utsetts.

I finalen startar alla lag på 0 poäng, oavsett uppnådda poängsummor tidigare i tävlingen.

PREMIERING

Alla lag som kommer till finalen blir premierade. Priserna som lagen vinner, är till klasserna som lagen representerar och är avsedda att komma hela klassen till godo.

PRAKTISKA DETALJER

Klassens matematiklärare är ansvarig för följande:

  • Anmälan av klassen inom anmälningstiden och via sidan för anmälan
  • kopiering av de skickade uppgifterna i de två kvalificerande omgångarna
  • att uppgifterna löses vid samma tidpunkt i alla deltagande klasser på den egna skolan
  • att svaret sändes till SigmaÅtta via mail
  • att klassen informeras om det slutliga resultatet när detta blir offentliggjort på SigmaÅtta:s hemsida för resultat.
  • att klassen, om den kvalificerar sig till semifinalen, får nödvändig hjälp och uppföljning i samband med organiseringen av och arbetet med fördjupningsuppgiften.

OBS! Fördjupningsuppgiften ska spegla elevernas arbete och inte ha prägel av att vara "vuxenstyrt".