Fördjupningsuppgift


Klosslåda

Klasserna har tydligt visat att de kan utföra ett gemensamt projekt, där alla elever i klassen är engagerade. Vi vill fortsätta med detta arbete i klasserna och utmana elever med en ny utformning på uppgiften. Orsaken är att vi gärna vill ge eleverna större möjligheter att själva utforska mer om själva matematiken.Vi kommer från och med nu att ändra uppgiftens utformning så att vi ibland har en uppgift som är knuten till ett matematiskt ämne och ibland en uppgift som uppmanar till en utforskning.

FÖRSLAG TILL LÄRARE HUR MAN KAN INTRODUCERA ARBETET:
  • Dela in eleverna i små grupper och upprätta ett diskussionsforum där varje grupp skall föra in synpunkter på begrepp i uppgiften (deras förförståelse). Man kan också använda enkla POST-IT-lappar som sätts upp på väggen eller motsvarande.
  • Gå igenom hur de har förstått begreppen och uppgiften i klassen.
  • Låt eleverna tänka igenom uppgiften individuellt eller parvis.
  • Dela in eleverna i grupper och låt grupperna ta itu med själva arbetet med uppgiften.Under arbetet ger läraren positiv feed-back på de olika idéer och olika sätt att närma sig problemet som föreslås - inte enbart som personlig uppmuntran utan också för att understryka att utvecklingen av idéer kan ske på många sätt. OBS: läraren skall inte ta över och styra elevernas problemlösning utan endast ställa de goda processstödjande frågorna.

Lagen kommer inte att ha med sig poäng från inledande omgångarna av SigmaÅtta till semifinalen. Alla lagen har därmed lika goda möjligheter att kvalificera sig till finalen.

Uppgiftsdelen av semifinalen kommer att ske onsdagen den 16 april  2024 på KTH  i Stockholm, och senare samma dag sker den muntliga presentationen. Uppgifterna skall lösas av fyra representanter från klassen. Det skall vara två flickor och två pojkar i laget. Det enda undantaget är om det inte finns två flickor eller två pojkar i klassen.

De tre bästa lagen från semifinalen kommer att gå vidare till finalen dagen därpå.

Finalen kommer att ske på KTH i Stockholm torsdag den 17 april 2024

Fördjupningsuppgiftens rapport uppladdas till en mapp i Dropbox innan den 27 mars 2024 

Information om vilken mapp i Dropbox det är,  skickas ut till klassläraren.

Postern tar ni med er själva till Stockholm.